Varsling

TS Group sine verdier er ordentlig, sikker, modig og engasjert. I tråd med våre verdier ønsker vi åpenhet om kritikkverdige forhold. For at TS Group skal operere i tråd med våre verdier og retningslinjer, er vi avhengige av at ansatte sier fra når noe ikke er som det skal. Informasjon om kritikkverdige forhold gjør at vi kan forbedre oss. Det er viktig både for selskapet og for samfunnet vi er en del av. TS Group skal ha en lav terskel for varsling.

 

Om varsling

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler, etiske retningslinjer i TS Group og/eller normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, til noen som kan gjøre noe med det. Varsling gir oss muligheten til å avdekke saker der bedriftens rutiner ikke fungerer. Det er også en ekstra mulighet til å si fra, der det  det vanskelig å rapportere, eller du føler du ikke blir hørt.

 

Rett og plikt til å varsle

Alle ansatte og innleide i TS Group har en lovfestet rett til å varsle. Dersom du ikke når frem med intern varsling kan du varsle til relevante myndighetsorganer.

I noen tilfeller har du plikt til å varsle. Du har plikt til å varsle arbeidsgiver og/eller verneombud/tillitsvalgte om trakassering, diskriminering og forhold som kan medføre fare for liv og helse jf. arbeidsmiljøloven § 2-3.

 

Vern mot gjengjeldelse

Den som varsler skal ikke straffes. Om du varsler, skal det ikke reageres negativt mot deg, selv om varselet videre viser seg å være uberettiget. Et varsel skal altså ikke ha noen innvirkning på dine muligheter i TS Group eller innvirkning på profesjonell utvikling.

Dersom du varsler og opplever gjengjeldelse, må du si fra til bedriftens varslingsansvarlig eller til en annen leder som du stoler på.

 

Hva kan jeg varsle om?

Varsling har ofte et element av allmenn interesse, og skal gjøres i god hensikt.

Eksempler på saker du kan varsle om er saker knyttet til:

 • Korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • Fare for liv og helse
 • Fare for klima eller miljø
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Personalkonflikter, faglig uenighet og personlige avtaleforhold faller ikke under varslingskanalens mandat. Det bør i første omgang diskuteres med nærmeste leder.

 

Hvordan varsler jeg?

Du kan alltid varsle til din nærmeste leder. Hvis dette ikke fører frem eller ikke er hensiktsmessig, varsler du til daglig leder, og i siste instans til styreleder.

Synes du det er vanskelig å varsle til lederne i organisasjonen? Eller har du forsøkt å varsle uten å nå frem? Da kan du ta kontakt direkte med vår eksterne varslingskanal.

 

Det er to måter å bruke varslingskanalen på:

 

Du kan rådføre deg med verneombud eller fagforeningsrepresentant i prosessen. Disse har taushetsplikt.

Du som varsler er ikke pålagt å legge frem bevis for det du mener er kritikkverdig. Du er heller ikke pålagt å varsle skriftlig. For at TS Group skal kunne behandle varselet best mulig er det likevel en fordel om varselet fremstilles skriftlig med eksempler og dokumentasjon. Følgende opplysninger bør være med:

 • Hva har skjedd (brudd på lover og regler, brudd på etiske normer eller interne retningslinjer)?
 • Hvor skjedde det?
 • Når skjedde det?
 • Hva er omfanget?
 • Finnes det vitner eller dokumentasjon som kan underbygge opplysningene om det kritikkverdige forholdet?

Det er også en fordel at kontaktopplysninger legges ved, slik at TS Group kan kontakte deg dersom det er behov for mer informasjon om det kritikkverdige forholdet.

 

Anonymitet og konfidensialitet

Alle varslinger, inkludert informasjon om hvem som har varslet, blir håndtert konfidensielt.

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler.

 

Hvordan blir varselet fulgt opp?

Dersom du varsler internt i TS Group vil varselet vil bli behandlet så raskt som mulig, og det gis skriftlig bekreftelse til varsleren om at varselet er mottatt.

Alle varslinger håndteres i henhold til fastsatte retningslinjer forankret i TS Gourps styringssystem. Disse er tilgjengelige for alle ansatte via den interne startsiden. Konsernet er pålagt å ha rutiner for varsling og håndtering av varslinger. Dette er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 2A.

Ved varsling til ekstern varslingskanal, vil det foretas det en kategorisering og vurdering av varselet. Varsler vil, få tilbakemelding fra det eksterne varslingsmottaket når varselet er mottatt. Varselet vil videresendes til TS Groups HR-avdeling.

 

 

Pårørendetelefon TS Group
+ 47 941 80 200
Aktiveres kun ved alvorlige hendelser