Personvernerklæring

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018. Alle skal være trygge på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter som de har etter personopplysningsloven.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Kontaktopplysninger (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer m.m.) og annen informasjon du måtte oppgi til oss.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp og salg.

Ansatte
Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. Dette er: Oversikt over tidligere ansettelser og utdanning, Språkferdigheter og andre jobbrelaterte ferdigheter, Fødselsnummer eller annet statlig utstedt ID-nummer, Fødselsdato, Kjønn, Bankkontoinformasjon, Statsborgerskap og status for arbeidstillatelse, Helserelaterte opplysninger når relevant for stilling, Skatterelatert informasjon, Informasjon fra referanser, Legitimasjon, Informasjon i CV, informasjon du oppgir om yrkesinteresser samt andre opplysninger om kvalifikasjoner for ansettelse. Samt der lovpålagt samtykke har blitt gitt av deg: Helseattest, Rustesting og bakgrunnssjekker. I tillegg kan vi samle inn informasjon du oppgir om andre personer, slik som informasjon om nærmeste pårørende ved nødstilfeller og alder på barn. Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske personalmapper. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

Tidligere ansatte
Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Vi leverer bemanningstjenester og ønsker å beholde CV, dersom ikke tidligere ansatt ønsker at denne skal slettes.

Jobbsøkere
Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen. Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Informasjon vi deler
Vi deler ingen personopplysninger vi samler inn om deg, unntatt slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen eller i egne erklæringer som blir gitt i forbindelse med spesielle aktiviteter. Vi deler personlig informasjon med leverandører som utfører tjenester på våre vegne basert på våre instrukser. Vi tillater ikke at disse leverandørene skal bruke eller oppgi informasjonen, hvis det ikke er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle juridiske krav. Vi kan også dele dine personopplysninger, hvis du er jobbsøker/ansatt, med kunder som kan ha ledige jobbmuligheter eller er interessert i å ansette våre jobbsøkere, og med andre vi samarbeider med, for å finne en jobb til deg.

I tillegg kan vi oppgi informasjon om deg (i) hvis lov eller forskrift krever at vi gjør det, (ii) til myndigheter eller andre statlige instanser der det foreligger en forespørsel om rettmessig redegjørelse, og (iii) når vi mener en redegjørelse er nødvendig eller riktig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap, eller i forbindelse med etterforskning ved mistanke om eller faktisk straffbar eller ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss også retten til å overføre personopplysninger vi har om deg i tilfelle vi selger eller overfører hele eller en del av vår virksomhet eller våre verdier (inkludert ved en omorganisering, virksomhetsoverdragelse, oppløsning eller avvikling).

Dataoverføringer
Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i ett eller flere andre land, i eller utenfor EU/EØS. Vi overfører bare opplysningene om deg til land utenfor EU/EØS som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller der hvor vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre ditt personvern.

Rettigheter for de registrerte
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:

•    Rett til å få tilgang til og få kopi av personopplysningene dine: Du har rett til å be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. I noen tilfeller kan du be oss om å gi deg en elektronisk kopi av opplysningene.

•    Rett til å rette personopplysningene: Dersom personopplysningene vi har om deg ikke er korrekte, kan du be om at informasjonen blir oppdatert eller på annen måte korrigert.

•    Rett til å bli glemt/få data slettet: Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet opplysningene dine. Du kan be oss om dette når som helst. Technical Support vil vurdere om forespørselen din skal imøtekommes. Merk at vi kan ha juridiske rettigheter eller forpliktelser til å beholde opplysningene. Dersom forespørsel om sletting skal imøtekommes i henhold til gjeldende regler, vil vi gjøre det uten unødig forsinkelse.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på følgende adresse: metutn@tsgroup.com

I den utstrekning bruken av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. En tilbaketrekking har ikke tilbakevirkende kraft og vil derfor ikke ha betydning for behandlingen gjort før vi mottok en slik tilbaketrekking.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine til lokale datatilsynsmyndigheter. Du kan lese om alle dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig er TS Group AS  v/Stian Lande Iversen
E-post: stian.iversen@tsgroup.com eller telefon: +47 989 04 409