ESG

ESG – Environmental Social Governance

 

 

 

TS Group sin misjon er å bidra til bærekraftig utvikling og drift av dagens og morgendagens industri.

Vår intensjon er å aktivt jobbe med FN’s bærekrafstmål, med hovedfokus på de som er mest nærliggende vår virksomhet;

  • God helse og livskvalitet
  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Aktivt forhold til disse skal underbygge vår visjon om å Sette Standarden!

 

Overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

(Please see English version below)

 Våre retningslinjer for overholdelse av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og åpenhet overfor allmennheten beskriver de grunnleggende elementene i TS Groups tilnærming og hvordan vi oppfyller vår forpliktelse til å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som et ansvarlig selskap respekterer vi de grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold i hele vår virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.

Dette er en integrert del av våre styrende prinsipper, og gjennom retningslinjene, standardene og prosessene våre opprettholder vi respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i overenstemmelse med gjeldende krav og forventninger.

Vår virksomhet skal videre drives i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning, som også er noe vi både forventer og krever av våre arbeidstakere, leverandører og andre forretningsforbindelser.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med;

Stig-Rune Refvik
EVP HSEQ & ESG
+47 952 38 650
stigrune.refvik@tsgroup.com

 

Compliance with human rights and decent working conditions

Our guidelines for respect for human rights, decent working conditions and openness to the public describe the basic elements of the group’s approach and how we fulfil our obligation to respect human rights and decent working conditions.

As a responsible company, we respect the basic human rights and decent working conditions throughout our business, with suppliers and other business associates.

This is an integral part of our governing principles, and through our guidelines, standards, and processes, we maintain respect for human rights and decent working conditions in accordance with current requirements and expectations.

Our business will continue to be run in accordance with the legislation in force at any given time, which is also something we both expect and demand from our employees, suppliers, and other business associates.

For questions or other inquiries, contact;

Stig-Rune Refvik
EVP HSEQ & ESG
+47 952 38 650
stigrune.refvik@tsgroup.com