ETIKK OG ANSVAR

Overordnet mål

Vårt overordnede mål og viktigste ansvar er å sørge for at alle våre produkt og tjenester leveres på en måte som er samfunnsmessig ansvarlig og etisk korrekt. Våre verdier skal ligge til grunn og være førende for måten vi opptrer overfor ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter.

Vi etterstreber ordentlighet i alle ledd og skal fremstå på en måte som gjør at ansatte er stolte av sin arbeidsplass. Viktigheten av å opptre med integritet og være bevist på virksomhetens ansvar likestilles med forretningsmessige mål.

TS Group skal være en tydelig bidragsyter til lokalsamfunnet rundt våre lokasjoner. Vi skal arbeide aktivt for at våre ansatte skal bidra til bærekraftig utvikling, både av arbeidsmiljø og ytre miljø. Sammen skal vi sette standarden og skape varige verdier for våre kunder, konsernets ansatte og eiere.

 

Lovgiving

TS Group er underlagt norsk lovgivning og gjeldende lovgivning i eventuelt andre land man kan komme til å operere i. Konsernet og dets medarbeiderne forplikter seg til å rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, etterleve en høy etisk standard og ta aktivt samfunnsansvar i utøvelse av sitt arbeid.

TS Group skal oppfordre sine forretningsforbindelser til å etterleve etiske standarder som samsvarer med TS Groups etiske krav.Konsernets medarbeideren skal innrette seg etter de regler og retningslinjer kunden har fastsatt for det enkelte oppdrag og for arbeid på kundes fasiliteter, også utenfor ordinær arbeidstid.

Alle medarbeidere er personlig ansvarlige for å operere i henhold til gjeldende lovgivning og de etiske retningslinjer for TS Group.

 

Konkurranse

TS Group skal konkurrere innenfor gjeldende konkurranseregelverk i de markedene konsernet opererer i. Medarbeideren skal utelukkende fokusere på TS Groups konkurransefortrinn fremfor å fremme svakheter blant konkurrentene eller andre i bransjen.

 

Likebehandling

TS Group skal vise respekt for alle individer. Rekruttering skjer på grunnlag av kompetanse, uavhengig av medarbeiderens kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

TS Group ønsker å være en foretrukken arbeidsgiver som kjennetegnes av åpenhet, inkludering og godt arbeidsmiljø. Konsernet aksepterer ikke atferd som kan oppfatte som truende eller nedverdigende, herunder trakassering og diskriminering.

 

Lønns og arbeidsbetingelser

Alle medarbeidere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som hindrer sosial dumping.

Vi etterlever gjeldende lover regler og tariffer fra aktuelle fagforeninger.

 

Konfidensialitet

Konfidensialitet skal sikre at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon som kan skade TS Groups forretningsvirksomhet eller omdømme. Sensitiv informasjon relatert til medarbeidere, forretningsmessige, kommersielle, tekniske, kontraktsmessige eller sikkerhetsmessige forhold og konfidensiell informasjon for øvrig skal ikke videreformidles til uvedkommende. Dette gjelder også informasjon den enkelte har tilegnet seg på oppdrag for våre kunder.

Konfidensialitet gjelder også etter at arbeidsforholdet eller oppdraget er avsluttet.

 

Interessekonflikter

Medarbeideren må ikke bli involvert i relasjoner som kan være eller bli oppfattet å være i konflikt med TS Group sine interesser.

Medarbeideren kan ikke ha oppdrag for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører eller engasjere seg i betalte styreverv, ansettelser, eller oppdrag for andre selskap uten at dette er godkjent av TS Group.

Ingen medarbeider kan arbeide med eller behandle saker hvor de selv, deres partner/ektefelle eller andre personer som kan oppfattes som inhabile, direkte eller indirekte har interesser.