HMS & Kvalitet

Vår grunnleggende holdning er at personskader, yrkessykdommer og nesten ulykker som følge av vår virksomhet, inkludert våre oppdrag, ikke skal forekomme. Vi i TS Group har en null-filosofi. Arbeidsmiljøet i TS skal være helsefremmende og meningsfylt for alle våre ansatte og vi skal etterstrebe kontinuerlig forbedring for den samlede organisasjonens prestasjon.

 

HMS

Våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere skal oppleve at TS er i toppsjiktet når det gjelder kompetente og engasjerte medarbeidere, vi leverer gode løsninger og har høyt fokus på arbeidsmiljø og personsikkerhet.

 • Vi skal ha en nullfilosofi for skader på mennesker, materiell og miljø.
 • Vi skal ha kontinuerlig fokus på forebygging av arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseplager
 • Vi skal lære av hendelser gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser
 • Vi skal gi ansatte og innleide nødvendig opplæring og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet.
 • Vi skal rapportere alle uønskede hendelser og dem skal brukes i erfaringsoverføring til forebyggende arbeid.
 • Vi skal ha synlige ledere som har et særlig ansvar for å tilrettelegge og følge opp HMS&K og framstå med synlig og troverdig helse, miljø og sikkerhetsengasjement.
 • Vi skal etterleve alle gjeldende lover, bestemmelser og kunde krav.
 • Vi skal møte våre kunders krav og behov samtidig med at vi bestreber oss på minimal ugunstig påvirkning av miljø og forurensning.
 • Vi skal kommunisere mål og planer med hensyn på sikkerhet, helse, miljø og kvalitetsmålsetting internt i selskapet og til aktuelle partnere.
 • Vi skal sørge for at ansatte har ansvar for å stoppe arbeid som dem mener kan være farlig.
 • Vi skal ta nødvendig ansvar for å sikre at aktiviteter som utføres av ansatte, innleide, underleverandører eller andre som kommer i kontakt med vårt arbeide og miljø.
 • Vi skal sørge for at der det er mulighet skal det tilrettelegges for arbeidstakernes deltakelse i utvikling og forbedring av ledelsessystemet for arbeidsmiljø.
 • Vårt arbeid for å tilfredsstille krav fra offentlige myndigheter og ivaretagelse av mennesker, ytre miljø og materiell (HMS) er derfor en integrert del av vårt kvalitetsbegrep og styringssystem.

 

Kvalitet

Vi skal aktivt søke etter å forbedre den samlede organisasjonens prestasjon og sørge for grunnlag for initiativer til bærekraftig utvikling for våre interne og eksterne interesseparter.

 • Vi skal ha en filosofi der målet er å unngå alle avvik som har innvirkning på leveringstid, kostnader eller egenskaper ved tjenester og produkter.

Kunder – ved at vi oppleves som en profesjonell, fleksibel og kostnadseffektiv leverandør av tjenester.

 • Vi skal levere tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter
 • Vi skal ha fokus på å øke kundetilfredshet

Eiere – ved at selskapet drives med sunn lønnsomhet og at mulighetene for vekst og utvikling ivaretas på kort og lang sikt gjennom fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring i alle ledd.