HMS & Kvalitet

Vårt mål er at alle ansatte kommer hjem fra arbeid i samme tilstand som da de dro.  Arbeidsmiljøet i TS skal være helsefremmende og meningsfylt for alle våre ansatte og vi skal etterstrebe kontinuerlig forbedring for den samlede organisasjonens prestasjon.

 

HMS

TS Group skal representere kompetente mennesker, der alle har felles fokus på bedriftens resultat og aktivt søker etter forbedringsområder og utviklingsmuligheter.

  • Vi skal ha en nullfilosofi for skader på mennesker, materiell og miljø.
  • Vi skal ha kontinuerlig fokus på forebygging av arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseplager
  • Vi skal lære av hendelser gjennom kontinuerlig forbedring av våre arbeidsprosesser
  • Vi skal være en foretrukket arbeidsgiver

TS Group sine aktiviteter skal i minst mulig grad påvirke det ytre miljø og vi skal ha høye krav til miljøbevisst adferd. Vi skal ta ansvar for hvordan vi påvirker miljøet.

 

Kvalitet

Vi skal aktivt søke etter å forbedre den samlede organisasjonens prestasjon og sørge for grunnlag for initiativer til bærekraftig utvikling for våre interne og eksterne interesseparter.

  • Vi skal ha en filosofi der målet er å unngå alle avvik som har innvirkning på leveringstid, kostnader eller egenskaper ved tjenester og produkter.

Kunder – ved at vi oppleves som en profesjonell, fleksibel og kostnadseffektiv leverandør av tjenester.

  • Vi skal levere tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter
  • Vi skal ha fokus på å øke kundetilfredshet

Eiere – ved at selskapet drives med sunn lønnsomhet og at mulighetene for vekst og utvikling ivaretas på kort og lang sikt gjennom fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring i alle ledd.