Ordførerbesøk i Skien

– TS Group betyr svært mye for lokalsamfunnet. Jeg ønsker at Skien kommune skal være en god vertskommune for næringslivet, og at vi skal bidra positivt til utviklingen videre, sa ordfører Hedda Foss Five til ledelsen i TS Group.

Sammen med Ståle Tveit, Næringsenheten i Skien kommune, Trond Ballestad, varaordfører i Skien, Katrine Hestenes, NAV Skien og Karin Finnerud, kommunedirektør i Skien kommune, besøkte hun TS Groups lokaler i Skien. Ledelsen sørget for en grundig innføring i dagens status og strategi for videre utvikling. Det ble et fruktbart møte med åpen dialog rundt hvordan kommunen kan medvirke og tilrettelegge for vekst i det lokale næringslivet.

 

Omdømme

Omdømme er et av nøkkelordene Rolf Hegna er opptatt av i sin presentasjon.

– TS Group gir tilbake til samfunnet i form av 105 millioner skattekroner i løpet av ett år. Vi er i tillegg stolt sponsor av lokale håndballag og andre sportslige tilbud rettet mot barn og unge, sier Hegna.

Hegna snakket også om viktigheten av å nå ut til ungdommen, og hvordan bransjen må gjøre en innsats for å appellere til en ny og svært miljøbevisst generasjon:

– I denne industrien finnes det betydelige midler til å jobbe med teknologisk utvikling mot det grønne skiftet. Vi har en jobb å gjøre i å formidle dette budskapet til dagens unge som kanskje sitter med et negativt syn på industrien.

 

Samfunnsengasjement

Morten Walde, konsernsjef i TS Group, trakk frem fire viktige grunnpilarer for TS Group: kultur, kompetanse, kommunikasjon og kapital. Han understreker at kultur kanskje er det viktigste suksessfaktoren for å lykkes. Under dette ligger verdier som god arbeidsmoral, ordentlighet, ærlighet og samfunnsengasjement. Dette er noe av grunnmuren i TS Group, forklarer Walde.

– Det å videreutvikle et allerede aktivt og attraktivt lokalsamfunn i Grenland for fremtiden er noe vi alle har ansvar for å bidra til. Det være seg politikere, innbyggere, offentlige instanser eller det private næringslivet.

– Vi i TS Group må derfor også ta proaktiv del i den samhandlingen som må til, for at dette geografiske området skal være et godt sted å leve for kommende generasjoner. Og lykkes vi vil det lokale næringslivet, inkludert TS Group, også i fremtiden få tilgang til den beste arbeidskraften i bransjen.

– Men alt henger sammen med alt. Det må dyrkes frem et rikt kulturliv, det må skapes bærekraftige arbeidsplasser, det må tilbys et mangfoldig utdanningsinstitutt og det må være godt å bli gammel i Grenland!

 

Konsernets utvikling

Bjarne Moursund, styreleder i TS Group, snakket om den økonomiske utviklingen gjennom 15 år med stor vekst og oppturer, men også om krevende situasjoner som følge av endringer i markedet:

– Årets oljeprisfall og covid-19 har skapt store svingninger i bransjen, men TS Group som organisasjon har vist at vi kan mestre ekstreme situasjoner. Vi kommer oss styrket ut på den andre siden.

Ordfører Hedda Foss Five har besøkt mange bedrifter i kjølvannet av covid-19, og opplever at det er svært ulikt hvordan arbeidsplassene er påvirket av situasjonen.

– Jeg er opptatt av at vi må komme ut og møte bedriftene for å bli en god næringskommune. Da kan vi høre hva vi kan bidra med og høre hvor skoen trykker. NAV har også en viktig rolle i forbindelse med kompetanseheving og tilførsel av ny arbeidskraft.

 

Positivt tilskudd i lokalmiljøet

Avslutningsvis ble det tid for spørsmål og diskusjon rundt bordet. Hedda Foss Five omtalte TS Group som et svært positivt tilskudd i lokalmiljøet:

– TS Group er en stor og viktig aktør i Skien. Dere er kommunens nest største arbeidsgiver på privat side, og jeg håper dere forblir her. Det betyr svært mye for lokalsamfunnet at det skapes nye arbeidsplasser, som igjen gir positive ringvirkninger for kommunen.

Ståle Tveit fra Næringsenheten mener det er viktig at nøkkelpersoner fra kommunen kommer ut og møter det lokale næringslivet:

– TS Group er en interessant bedrift for Grenland, og dere er på full vei fremover. Dere har hatt en fantastisk vekst! Vi er opptatt av hva vi kan gjøre for å tilrettelegge for næringslivet på et politisk nivå. Derfor er det viktig at vi møtes og at vi lytter til deres behov.

Ordføreren takket for en lærerik introduksjon til TS Group, og understreket viktigheten av å bidra til et godt lokalsamfunn:

– Grenland skal være et godt sted å bo for alle, og det oppfatter jeg som hovedbudskapet i dag. Dette er viktig med tanke på fremtidige oppdrag og rekruttering, oppsummerte Foss Five.