Management Letter - Q3 / 2021

“Bransjeledende HMS/K resultater er dog «safe bets», som aldri virker til å gå av moten”

Både i Norge og andre deler av verden har de samlede C19 restriksjonene avtatt betydelig gjennom sommeren. Aktivitetene i de ulike markedene TS Group adresserer har, i sammenfallende takt, økt opp. Den økte markedsaktiviteten er imidlertid skjør, og vil ventelig korrelere tett med håndteringen av pandemien også i kommende måneder.

Det er uansett oppmuntrende å konstatere at tyngdekraften fremdeles virker, og at den økte etterspørselen i markedet ikke lar vente på seg når tiltakene først avtar. Og dette er et scenario vi i TS Group har forberedt oss på over lengere tid, ja egentlig gjennom hele pandemien. Økt konkurransekraft har i et slik perspektiv vært målsetningen hos oss, hvilket jo i sannhet er både ferskvare og et bevegelig mål i alle tider. Men å analysere og vurdere våre oppdragsgiveres langsiktige preferanser, -leveransebehov og øvrige utviklingstrekk under de mest uforutsigbare periodene av pandemien, har kanskje vært ekstraordinært krevende. Noen selektive områder er dog «safe bets», som aldri virker til å gå av moten. Bransjeledende HMS/K resultater, rask responstid og konkurransedyktige priser er herunder typiske eksempler på «services» som selger både i gode og dårlige tider! Og gjennom å kontinuerlig sette søkelys på forbedrede arbeidsprosesser, redusert byråkrat og økt kapabilitet, er det nettopp disse konkurransevinnende elementene TS Group har satt søkelyset på.

“Godt gjort er bedre enn godt sagt” siteres Leif Ove Alsnes ofte på. Og Team Warholm må jo sies å ha kommet et godt stykke på vei med nettopp det postulatet! Slik tenker også vi i TS Group. Prosesser som understøtter kontinuerlig kalibrering, -forankring og forsterking av tiltakspakkene på reisen mot en materialisering av konsernets visjoner, er således fremtredende hos oss. Den umiddelbare effekten vi har målt og dokumentert gjennom konsernets overnevnte forbedringsprosesser er blant annet; kontinuerlig forbedrede og dokumenterte HMSK resultater, en betydelig effektivisering av interne arbeids- og beslutningsprosesser og, som et naturlig resultat av forannevnte; økte markedsandeler gjennom tildeling av nye oppdrag og -kontrakter. Den mer langsiktige vinsten vi søker av konsernets samlede forbedringsprosesser er trygge arbeidsplasser, forutsigbar finansiering av den videre utviklingen av konsernets fremtidige leveransekvaliteter, og, ikke minst, et robust grunnlag for rekrutering av neste generasjon TS Group’ere. Vi opplever herunder at de korte- og langsiktige målsetningene TS Group har satt på ingen måte er motstridene, men snarere tvert om er de gjensidig forsterkende!

Og når vi nå forbereder oss på ytterligere «normalisering» av verdenssamfunnet etter pandemiens herjinger, betyr dette neppe at “alt blir som før”. Nye samarbeidsformer understøttet av ny teknologi har utvilsomt tvunget seg frem under pandemien, ja egentlig både til hverdags- og til fest. Folk har jobbet, feiret og sørget sammen på Teams, Zoom og Facetime…. fordi det ikke har vært andre alternativer. Og vi mennesker er tilpasningsdyktige på ekte. For disse endringene har i mange tilfeller gått bedre enn noen kunne tørre å håpe på, og på mange områder har de påtvungne endringene blitt en berikelse. Mer-bruk av virtuelle møterom som bedrer effektiviteten og øker trivselen for våre medarbeidere, som gir større fleksibilitet i arbeidshverdagen og som i tillegg gir positive tall i klimaregnskapet for oss og våre oppdragsgivere, er bare en av mange erfaringer som vi tar med oss videre i den endeløse utviklingen av fremtidens TS Group.