Management Letter - Q1 / 2022

“Inngangen til dette året har vært av den helt, helt ekstraordinære sorten! Jeg har de siste dagene ofte tenkt at en allmengjøring av Pippis leveregel, Den som er veldig sterk, må også huske å være veldig snill, ville gjort verden til et mye bedre sted å være”

Det har i sannhet vært en turbulent inngang til det nye året. Omikronvariantens inntreden med tilhørende tiltakspakker, den geopolitiske krisen Russlands intervensjonen i Ukraina har utløst, regjeringens høringsrunde ift. forslag om endrede rammebetingelser for bemanningsbransjen og, i positive fortegn, TS Groups konsernovergripende samlokalisering i region øst, er bare abstrakter av sakskomplekset vi har håndtert hittil i år.

Også i tiden som kommer vil evnen til å skille snørr fra barter være helt essensiell i kampen for å håndtere det universet av utfordringer og muligheter som åpenbarer seg. Men restriksjoner i følge med pandemien er man i alle fall ferdig med her til lands, det har myndighetene bestemt. Digg! Den lenge varslede energikrisen i Europa vil derimot gi oss dyre strømregninger lenge. Kjipt! Og selv om energikrisen neppe er den utløsende faktoren for krig i Europa, som i skrivende stund er et faktum, belyser den IRL det faktum at tilgang til energi ikke bare er en viktig verdi- og jobbskaper i Norge, men også en fundamental forutsetning for fred, velstand og utvikling i hele den vestlige verden, for dem som prøver å se det større bildet. At kullkraftverkene produserer på høygir world-wide, at EU-kommisjonen foreslår å merke gass som grønn energi og at Europa i et geopolitisk perspektiv har blitt tiltakende avhengig av gassen fra et labilt Russland over tid, er herunder perspektiver som vil påvirke sentimentet for petroleumsutvinning i Norge i tiltakende grad, både på storting og i folkeopinionen, tror jeg.

Med overnevnte resonnement friskt i minne, og energipriser som skyter i været fremst i pannen, rigger TS Group for et travelt leverandørmarked fremover. Det har i våre framskrivinger lenge vært innarbeidet forventninger om at etterspørselen etter oljeekvivalenter vil øke, i takt med at pandemien gradvis avtar globalt. I tillegg det har vært underinvestert i leting og produksjon lenge, hvilket selvsagt påvirker utbudet. Konfliktnivået rundt Russland var på mange måter “the known unknown” i denne ligninga. Når utviklingen i den aksen nå bidrar til uro langt utover det som var priset inn i markedene, og det i tillegg har oppstått et åpenbart vedlikeholds- og oppgraderingsetterslep i hele næringen under pandemien, vil miksen med stor sannsynlighetsovervekt utløse et uvanlig travelt marked for hele verdikjeden innen olje og gass i Norge. En annen viktig X-faktor er hvilke avvikende retninger de internasjonale finansmarkedene kan tenkes å anta fremover, og hvordan det i så tilfelle vil påvirker ligninga. De betraktningene er ikke viet plass i dette resonnementet.

I TS Group har vi lært oss til å leve med omskiftelige tider både i markedet spesielt, og innen bransjens rammebetingelser generelt. Vår evne til å håndtere raske og stadige skift, og helst litt bedre enn alle andre, er fundamentalt sett hva denne butikken lever av. Høringsrunden regjeringen nå gjennomfører, rettet mot deler av bemanningsbransjen, oppleves dog som et uvanlig og urovekkende faresignal. Den selektivt opplevde vinklingen bransjen utsettes for, som grer den regulerte delen dominert av fast ansatte medarbeidere, tariffavtaler, høy organiseringsgrad og ordnede forhold, over samme kam som de useriøse grupperingene som også finnes i bransjen (som i alle andre bransjer), virker til å være mer ideologisk enn fremtidsrettet. Endringene som nå er ute på høring vil, om de sanksjoneres, kunne redusere fast ansatte og organiserte medarbeideres forutsigbarhet (i bemanningsbransjen), øke behovet for midlertidige ansettelser (hos sluttbruker) og, ikke minst, øke andelen enkeltmannsforetak som ikke er tariffert/organisert (på arbeidsplassen). At en slik prosess iscenesettes nå, med tiltakende stramhet i arbeidsmarkedet, økt behov for fleksibilitet og omstillingsevne i industrien, og med en galopperende inflasjon i Norge som bakteppe, er mildt sagt overraskende. Signalene denne prosessen sender skal vi være var for å ikke overtyde, men dette kan fort tolkes som et første steg vekk fra den norske modellen, tuftet på et balansert trepartssamarbeid i arbeidslivet. Jeg undrer herunder på om det både på Hurdal og i departementet, har vært reflektert bredt og dypt og nok over hvilken pendeleffekt som potensielt kan settes i sving i følge med det overnevnte sakskomplekset?

Alt i alt kan vi så absolutt konkludere med at inngangen til året har vært turbulent, ja endatil helt ekstraordinær, vil mange si. Og med utviklingen i Ukraina tatt i betraktning er det betimelig å frykte at uroen kan vare lenge. Jeg har i den sammenhengen, de siste dagene, ofte reflektert over at en allmengjøring av Pippis leveregel, “Den som er veldig sterk, må også huske å være veldig snill”, ville gjort verden til et mye bedre sted å være! I TS Group må vi uansett konsentrerer oss om de områdene vi kan påvirke, både på vegne av konsernet, industrien og ikke minst de 300 medarbeiderne våre, som med sine familier er TS Group kollektive ryggrad. I dette perspektivet handler tiden fremover for oss om å fortsette å tilby konkurransedyktige leveranser til våre oppdragsgivere, om å fortsette å skape attraktive arbeidsplasser for våre 300 medarbeidere og, om å fortsette å bidra til velferd, trygghet og verdiskapning i alle dets falsetter og perspektiver.