FORMANNSSAMLINGER

Forberedelser danner gode forutsetninger for robuste leveranser!

TS Group er inne i en periode med høy aktivitet i ulike grensesnitt. Et av de større prosjektene vi leverer til i øyeblikket er Breidablikk på den Equinor opererte offshore-installasjonen Grane. TS Group og Wood har hatt et integrert samarbeid på dette prosjektet siden tidlig i 2021. TS Groups del av totalleveransen rommer utleie av mobile kutte- og bevle maskiner samt leveranse av operativt fagpersonell innenfor mekanisk og E&I, arbeidende formenn inkludert.

Ernst Vidar Hilstan har lang fartstid i TS Group, han er en av flere formenn som nå følger prosjektet videre offshore. Siden januar i år Ernst fungert som jobbsetter på prosjektet fra Wood sitt kontor i Sandefjord. En helt avgjørende faktor for sluttproduktet i store og komplekse prosjekter er høy kvalitet og god forutsigbarhet på jobbunderlaget, uttaler Ernst. Det vil alltid være fordelaktig å komme i gang med forberedelsene tidlig, slik at vi får mulighet til å bli komfortabel med jobben før den skal utføres i felt. Tidsvinduet for arbeidspakker er i et slikt perspektiv ofte tidskritisk for hele prosjektgjennomføringen.

– Dette er mitt første oppdrag som jobbsetter. Det har vært lærerikt, inspirerende og en veldig god erfaring for meg å produsere jobbpakkene. Så var det ekstra stas å komme offshore og få starte arbeidet med å realisere planene vi har lagt i tidligfasen. Jeg reiste ut med Superior (flotellet) i slutten av mars, vi er et stort team fra TS som har mobiliseres, så dette er spennende å være en del av.

Wood har stort fokus på «One Team». Dette fungerer! Et av suksesskriteriene er integreringen av nytt personell, som formen ivaretar for sitt team. Det å bli tatt imot på en personlig og god måte, med fokus på integrering, samarbeid og trivsel i teamet, er helt avgjørende for en sikker og god gjennomføring av oppdraget.

Før oppstart deltok formennene fra TS  på flere samlinger i regi av samarbeidspartnerne. TS hadde sist Teams-samling i uke 10, og Wood har koordinerende samlinger for alle formenn i prosjektet i uke 11 og 13 i Bergen. Disse samlingene har vært viktige arenaer for informasjonsdeling, forberedelser, samhandling og erfaringsoverføring.

 

Ernst Vidar sier at disse samlingene gav en trygghet i gruppen og bydde på mange gode diskusjoner og fokus på bred erfaringsdeling. De fungerte som en arena for dialog og relasjonsbygging, og dannet gode forutsetninger for robuste leveranser også i den utførende perioden i prosjektet.

 

I en hektisk hverdag er det ikke alltid mulig å samles under felles tak. Digitale arenaer har vist seg å vært et godt alternativ for å opprettholde løpende dialog og samhandling i gruppen. Både på dette og andre prosjekt har Teams møter fungert som en god arena i prosjektgjennomføringen.

I den mest hektiske perioden til Breidablikk skal TS levere anslagsvis 80 personer med mekanisk og E&I kompetanse, 5 pluss mobile kuttemaskiner og inntil 20 arbeidende formenn. Internt hos TS styres ressursleveransene til prosjektet av Henriette Mork og Nina Visnes, mens Arnt Sivertsen har kontroll på leveransene av maskiner og forbruksmateriell.

 

 

FAKTA:

Breidablikk-feltet ligger nordøst for Grane-feltet. Funnet ble gjort i 1992, og planlagt produksjonsstart er Q1 – 2024. Utbyggingsløsningen som er valgt for Breidablikk er en havbunnsutbygging med 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer som styres fra Grane. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen. 

Operatør: Equinor 
Lokasjon: Nordsjøen
Produserer; Olje