Teknologievaluering og Due Diligence

Evaluering av eksisterende teknologi eller valg av nye teknologier eller komplett selskaps analyse

 

Teknologievaluering er et av våre nye tjenesteområder og vår modell for teknologievaluering tar ned risiko for kunden. M.h.t teknologievaluering og due diligence retter vi oss spesielt mot Bank, Forsikring, Venture, Private Equity og Industri.

Vi hjelper våre kunder til evaluering av eksisterende teknologi eller valg av nye teknologier m.v og gjøre teknisk-økonomisk vurdering av kostnadseffektive, modne teknologier.

Vi tilbyr omfattende bench-scale- og pilot-scale-undersøkelser for å være i stand til å velge ut de best egnede teknologiene til ulike prosesser. Vår tilgang til prosessdesign kombinerer elementer fra kildekontroll, teknologievaluering og –utvelgelse. Slik kan vi skape det mest kostnadseffektive prosessdesignet for den ønskede anvendelsen av valgt teknologi.

Prosessdesign og gjennomførbarhetsstudier omfatter en vurdering av prosessoptimering, masseutligninger (strøm, organiske forbindelser, nitrogen, faste stoffer og salter), detaljerte prosessflyt-diagrammer (PFD’er) og prosessinstrumenteringsdiagrammer (P&ID’er).

 

Due Diligence eller Selskapsgjennomgang, er en arbeidsprosess og en metode for å samle inn og analysere informasjon om et selskap, ofte i forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller andre strategiske forandringer.

Selskapsgjennomgangen brukes i første omgang som et beslutningsgrunnlag for selskapsledelsen i det kjøpende selskapet, ved at man får et klarere bilde av omstendighetene i det andre selskapet. I andre omgang gir det en trygghet i forhandlingene mellom kjøpende og selgende selskap. En selskapsgjennomgang kan være mer eller mindre omfattende, avhengig av bl.a. den analyserte virksomhetens størrelse eller kompleksitet, eller hvor godt man kjenner til målselskapet, markedet eller bransjen fra før. Gjennomgangen kan utføres av det overtagende selskap, men normalt brukes det profesjonelle konsulentselskaper til denne prosessen.

Vi kan utføre både finansielle, kontraktsmessig eller teknologisk fokuserte selskapsgjennomganger.

 

Ta kontakt så kan vi fortelle mer om våre tjenester og vi kan skreddersy vi en relevant prosess etter nærmere avtale.

 

Kontakt

Turid Kristensen

Resource Manager