Kostnadsestimering

Reduser kostnadene i prosjektet ved å vurdere alle forhold og konsekvenser i forkant

Hovedhensikten med en prosess for kostnadsestimering under usikkerhet er å få frem et mest mulig dekkende bilde over kostnader og usikkerhet knyttet til kostnadene for et prosjekt. Basert på vår erfaring er det som kjennetegner gode kostnadsestimat er at «alle» forhold har vært vurdert, og at mulige virkninger av disse forholdene er kvantifisert og, etter beste skjønn, tatt inn i kostnadsestimatet.

Et kostnadsestimat er basert på noen forutsetninger, spesielt med hensyn på hva prosjektet består av (omfang), hvordan prosjektet skal gjennomføres (metode) og hvilket prisnivå̊ kostnadene regnes i. Vi skiller mellom faste forutsetninger og estimatforutsetninger og benytter ulike estimeringsmetoder og standarder i den sammenheng tilpasset prosjektets kompleksitet og størrelse.

I relasjon til kostnadsestimering i prosjekter viser vår erfaring at det svært nyttig å kombinere tjenester bestående av:

  • Modenhetsanalyser (PDRI)
  • Value Improvement Processes (VIP) workshop(s)
  • HAZOP-analyser

Kontakt oss slik at vi sammen kan finne ut hvordan en etablerer og/eller gjennomfører den kostnadsestimering som passer best for ditt prosjekt.

 

Kontakt

Turid Kristensen

Resource Manager